خدمات ما

زبان ها

با خدمات ترجمه چند زبانه ما بر سد زبان غلبه کنید

انگلیسی
آلمانی
فرانسوی
اسپانیایی

S.S.S.

ما براساس تعداد کلمات موجود در سندی که ارائه می دهید به شما پیشنهاد می دهیم. هزینه ممکن است بسته به محتوای سند و زوج زبان متفاوت باشد.

هر پروژه دارای طول و محتوای مختلفی است ، اما ما با در نظر گرفتن منطقی ترین زمان برای مشتریان خود ، خدمات ترجمه خود را ارائه می دهیم.

بله ، برنامه های ترجمه کمکی زیادی وجود دارد که ما از آنها استفاده می کنیم.

Translate »