ترجمه حقوقی

ترجمه حقوقی ترجمه ای است که ضرورت به تخصص کامل دارد؛  توسط مترجمان متخصص،مجرب و دارای مجوز قانونی ترجمه می شود. ما به عنوان دارالترجمه رسمی بولوار در ترجمه حقوقی مهارت کافی داریم. ترجمه حقوقی بخشی از ترجمه فنی است که  در مقایسه با ترجمه های دیگر دقیقتر انجام می شود. از دفتر ترجمه رسمی بولوار زیتین بورنو اسنتانبول همین اکنون میتوانید درخواست ترجمه بکنید.

چرا متن های حقوقی مهم اند؟

هر نوع سردرگمی یا خطا در متن های حقوقی و قانونی؛ متن هایی که در صورت ایجاد خطا، ضرر ویا خسارت قابل توجه و در معرض پیگرد قانونی قرارخواهند گرفت. به همین دلیل، این متن از مهمترین متن هاست است. به عنوان مثال ، خطای معنایی یک کلمه کوچک در ترجمه متن حقوقی، پرونده ها و اسناد شواهد، ممکن است منجر به خسارهای بزرگی برای هر دو طرف شود.

 بنابراین، اگر قرار است ترجمه رسمی  با تایید دفترثبت اسناد رسمی داده انجام شود ، شخصی که متن حقوقی را ترجمه می کند باید به زبان مقصد و اساس آن دو زبان تسلط کافی داشته باشد و با اصطلاحات حقوقی نیز آشنایی کامل داشته باشد.درین قسمت، تیم متخصص کاری ما(دفتر رسمی ترجمه بولوار)  به همکاری لازم و ضروری  حاضر است. 

مسأله مهم دیگر متن های حقوقی این است که محدودیت های زمانی قانونی برای اجرای برخی اقدامات قانونی وجود دارد. برای تسریع در این امر، کارکنان متخصصی که ترجمه های قانونی را انجام می دهند باید ترجمه را به موقع تکمیل کنند. موضوع دیگری که در رابطه با موضوعی که ذکر کردیم اهمیت حیاتی دارد ، اطمینان از محرمانه بودن متن های حقوقی در ترجمه است.

دفتر رسمی بولوار در زیتین بورنو استانبول در ترجمه متن های حقوقی چه راهی را طی می کند؟ آیا قیمت ترجمه مناسبی دارد؟

متن های دریافت شده ابتدا توسط تیم فنی بررسی  می شود؛ بعدا با انجام تحقیقات مقدماتی هدف ترجمه گرفته می شود. متن طبقه بندی شده توسط مترجم رسمی به زبان مقصد ترجمه می شود تا مطابق اصول قانونی آن ترجمه شود. زبان ترجمه کنترل میشود و با بررسی املا و مرحله گرافیکی آماده میشود. هزینه های ترجمه با توجه به موضوع متن حقوقی و وضعیت ترجمه از زبان مبدا( متن اصلی ترجمه) به زبان مقصد( زبان ترجمه) متفاوت است. در موارد مختلف ترجمه، دفتر رسمی بولوار در زیتین بورنو استانبول آماده ارایه خدمت می باشد.

Leave a comment

Translate »
WhatsApp Destek
Çevrimiçi