آیا اتباع خارجی با مجوز کار در ترکیه می توانند در محل کار دیگری کار کنند؟

آیا اتباع خارجی با مجوز کار در ترکیه می توانند در محل کار دیگری کار کنند؟

اتباع خارجی برای کار در ترکیه نیاز به دریافت مجوز کار دارند.اول از همه، باید بدانید که برای اتباع خارجی، درخواست مجوز کار در ترکیه برای دوره و گروه های شغلی تعیین شده توسط کارفرمایان انجام می شود. بنابراین، اتباع خارجی نمی توانند خودشان برای مجوز کار معتبر اقدام کنند و نمی توانند از مجوزهای کاری قبلی خود برای کار در شرکت دیگری استفاده کنند، حتی اگر شرایط آنها همچنان معتبر باشد. درخواست های مجوز کار در ترکیه فقط برای شرکت و حرفه متقاضی معتبر می باشد و اگر در شرکت یا حرفه ای غیر از این کار کنند، اعتبار قانونی خود را از دست می دهد. از آنجایی که مجوزهای کار در چارچوب شرایط تعیین شده مطابق قانون داده می شود، اگر فرد خارجی محل کار خود را که از آن مجوز کار گرفته است ترک کند،حتی در صورت منقضی نشدن ، مجوز اعتبار خود را از دست خواهد داد. به همین ترتیب، با یک مجوز کار نمی توان در بیش از یک شرکت کار کرد. اگر فرد خارجی محل کار فعلی خود را ترک و در یک محل کار جدید شروع به کار کند، کارفرمای جدید باید برای مجوز کار جدید اقدام نماید. اگر درخواست مجوز کار جدید هنوز تایید نشده باشد، به طور خودکار مجوز قبلی لغو نمی شود. با این حال، اگر درخواست جدید مثبت باشد، مجوز کار قدیمی لغو خواهد شد. اتباع خارجی باید ظرف یک هفته پس از ابلاغ قانونی، مجوز کار قدیمی لغو شده را به وزارت کار برگردانند. 

Leave a comment

Translate »